Kiedy sąd rejestrowy odmówi wpisu? Sprawdź na co uważać przy zgłaszaniu zmian do KRS

Sąd rejonowy jest w pełni uprawniony do zbadania czy zgromadzenie wspólników, podejmując uchwałę mającą stanowić podstawę wpisu, zostało zwołane w sposób prawidłowy przez osoby do tego uprawnione. Tak stanowi postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi z 4.02.2022 r., sygn. XIII Ga 1228/20. Stan faktyczny Postanowieniem sądu rejestrowego z dnia 12 grudnia 2019 r. wydanym w sprawie…

Kiedy umowa o zakazie konkurencji jest nieważna? Najnowsze orzeczenie SN

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z 23 czerwca 2022 r., sygn. akt I PSKP 67/21, do prawidłowego zawarcia umowy o zakazie konkurencji z bankiem spółdzielczym wymagana jest uchwała rady nadzorczej. Stan faktyczny Powództwo o odszkodowanie za okres obowiązywania zakazu konkurencji złożył prezes banku spółdzielczego, którego z pozwanym łączył stosunek pracy. Sedno sporu stanowiła okoliczność czy…

TSUE: Fiskus może naliczyć podatek od nieistniejących odsetek

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z 24 lutego br., sygn. akt C-257/20orzekł, że Art. 1 ust. 1 dyrektywy 2003/49 w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych państw członkowskich w związku z art. 4 ust. 1 lit. d tej dyrektywy, art. 5 dyrektywy 2011/96 w sprawie…

Zmiana ustawy antyzatorowej – odpowiedź rządu na postulaty sektora MŚP

Ministerstwo Rozwoju i Technologii skierowało w ubiegły czwartek, tj. 10.03.22 r. projekt o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych do konsultacji społecznych. Autorzy projektu deklarują wyjście naprzeciw postulatom przedsiębiorców w zakresie zmian w  procesie składania sprawozdań oraz wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych. Ponadto nowe rozwiązania mają na celu zwiększenie efektywności prowadzonych przez Prezesa UOKiK…

Nowelizacja prawa holdingowego coraz bliżej

Rządowy projekt ustawy o zmianie Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH) oraz niektórych innych ustaw podlega obecnie pracom w komisjach sejmowych. Na stronie rządowej w komunikacie Prezesa Rady Ministrów czytamy, iż projekt dotyczy wprowadzenia do polskiego ustawodawstwa tzw. prawa holdingowego (prawa grup spółek, prawa koncernowego), które – w szerokim znaczeniu doktrynalnym – reguluje relacje prywatno-prawne między…

Spółka z.o.o. metodą na Polski Ład?

Jak wspominaliśmy w poprzednich artykułach, zmiany wprowadzane w ramach Polskiego Ładu, które wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. mocno odbiją się na opłacalności prowadzenia jednoosobowych działalności gospodarczych (dalej: JDG). W obliczu możliwości uniknięcia składki zdrowotnej przez niektórych członków zarządu, a także braku obciążenia składkami ZUS, jedną z najbardziej korzystnych alternatyw stanowi założenie spółki…

Sposób na uniknięcie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej? SN rozstrzyga wątpliwości w prawie upadłościowym.

Przedmiotem analizy Sądu Najwyższego było kontrowersyjne orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie, w którym stwierdzono, że prezes spółki nie ponosi odpowiedzialności za niezgłoszenie upadłości w terminie, jeśli wierzyciele spółki nie wykażą obniżenia wartości przedsiębiorstwa lub wysokości swojej szkody kwotowo ani procentowo. W postanowieniu z 12 marca 2021 r. (sygnatura akt I CSKP 49/21 Sąd Najwyższy orzekł,…

Kodeks spółek handlowych – największa dotychczasowa nowelizacja na etapie konsultacji

Ministerstwo poinformowało, że przedstawiony do konsultacji projekt zmian w Kodeksie Spółek Handlowych (dalej KSH) zakłada m.in. wprowadzenie prawa grup spółek, czyli tzw. prawa holdingowego. Ta nowa na gruncie polskiego prawa instytucja pozwala spółkom dominującym wydawać pozostałym spółkom z grupy wiążące polecenia nakierowane na realizację wspólnych strategii. Konsultacje potrwają do 19 września 2020 roku. Jak czytamy…