Prawo spółek

Świadczenie usług prawnych w zakresie prawa spółek i prawa korporacyjnego jest jednym z głównych obszarów działalności kancelarii ATL Law. Doradzamy przy wyborze najbardziej optymalnej formy prowadzenia działalności, zarówno pod kątem podatkowym jak i organizacyjnym. Nasza kancelaria posiada duże doświadczenie w pracy na rzecz podmiotów zagranicznych, w tym podmiotów spoza Unii Europejskiej.

Prawo spółek – zakres oferowanych usług:

  • doradztwo w zakresie funkcjonowania wszystkich rodzajów spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów gospodarczych
  • pomoc przy tworzeniu i rejestracji spółek, w tym sporządzania umów, statutów oraz regulaminów działania rad nadzorczych i zarządów
  • bieżąca obsługa korporacyjna spółek, w tym m.in. przygotowanie projektów uchwał organów spółek, organizacja i przeprowadzanie (walnych) zgromadzeń wspólników oraz posiedzeń rad nadzorczych i zarządów
  • doradztwo oraz przygotowywanie projektów dokumentów z zakresu in zbywania oraz obciążania akcji lub udziałów w spółkach; podwyższania i obniżanie kapitału zakładowego; zmian umów spółek lub statutów; umarzanie akcji lub udziałów; przymusowy wykup i odkup akcji; zawieranie umów o zarządzanie, umów o zakazie konkurencji oraz innych umów z członkami zarządu i pozostałymi osobami z kadry kierowniczej; rozwiązywanie i likwidacja spółek
  • pomoc prawna przy przekształceniu, łączeniu oraz podziale spółek prawa handlowego
  • reprezentacja w postępowaniach rejestrowych i innych postępowaniach związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego
  • przeprowadzanie audytów prawnych spółek prawa handlowego (due diligence)
  • wsparcie przy tworzeniu i funkcjonowaniu na terytorium Polski oddziałów spółek zagranicznych
  • przygotowywanie opinii prawnych
  • doradztwo i reprezentacja Spółek, wspólników, członków zarządu, członków rad nadzorczych w postępowaniach sądowych, sądowoadministracyjnych i administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw toczących się w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych

Proponowane przez zespół ATL Law rozwiązania prawne pozwalają na osiągnięcie wyznaczonych przez Klientów celów oraz założeń biznesowych. Zabezpieczamy interesy spółek, członków zarządu, wspólników oraz akcjonariuszy. Minimalizujemy ryzyko wystąpienia sporów. Mamy doświadczenie w pracy z podmiotami działającymi w różnych sektorach gospodarki.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami w biurach w Krakowie, Katowicach i Warszawie.