Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł skargi nadzwyczajne w sprawach frankowiczów.

Istnieje światło w tunelu dla tych konsumentów, którzy prawomocnie przegrali w sądzie w sprawach o zapłatę z kredytu frankowego z powództwa banku i teraz muszą mierzyć się z postępowaniem egzekucyjnym. Tym światłem jest możliwość wniesienia skargi nadzwyczajnej przez Rzecznika Praw Obywatelskich do Sądu Najwyższego. O tym, że jest to realna perspektywa świadczą dwie wniesione skargi…

Jak przedawniają się roszczenia konsumentów dotyczące ,,opłat likwidacyjnych” czy świadczeń wykupu z polisolokat?

Umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (w skrócie ,,polisolokaty”) często zawierają niedozwolone postanowienia umowne w zakresie naliczania opłat w przypadku wcześniejszego rozwiązania tych umów. Potwierdza to przeważające stanowisko wyrażane w orzecznictwie sądów powszechnych. Tytułem przykładu warto wskazać na zapadły niedawno wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 10 lutego 2022 r., sygn. I ACa…

Ustalenie nieważności czy odfrankowienie? Umowy o kredyt frankowy w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Według wielu statystyk dostępnych w Internecie – sądy powszechne częściej ustalają nieważność umów o kredyt powiązany z CHF niż dokonują ,,odfrankowienia” takiej umowy. ,,Odfrankowienie” oznacza, że umowa może dalej obowiązywać na dotychczasowych warunkach (przy oprocentowaniu bazującym na stawce LIBOR) po wyeliminowaniu niedozwolonych postanowień waloryzacyjnych dotyczących kwoty i rat kredytu. Uchwała Izby Cywilnej Sądu Najwyższego miała…

Przedawnienie roszczeń konsumenta i banku z nieważnej umowy o kredyt frankowy.

Kwestia przedawnienia roszczeń z wadliwej umowy o kredyt frankowy budzi duże kontrowersje. Uchwała Sądu Najwyższego z 7 maja 2021 r. zapadła w sprawie o sygn. akt III CZP 6/21 ma za zadanie usunąć wątpliwości związane z przedawnieniem roszczeń stron takiej umowy. Uchwała ta spotkała się z krytyką. Niemniej to ta uchwała będzie kształtowała linię orzeczniczą…

Omyłkowy przelew może drogo kosztować. Od kogo dochodzić zwrotu środków? Orzeczenie Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy wyrokiem z 24 lutego 2021 r orzekł, że wierzyciel nie ponosi odpowiedzialności za zaspokojenie się ze środków omyłkowo wpłaconych na rachunek dłużnika (sygn. akt SN III CSKP 59/21). Odpowiedzialności nie można przypisać także bankowi prowadzącemu rachunek klienta. Sąd uwzględnił skargę kasacyjną banku i i przekazać sprawę Sądowi drugiej instancji do ponownego rozpoznania. Stan…

Dłużnik banku może w niektórych sytuacjach zażądać zwrotu zapłaconych rat. Szansa nie tylko dla „frankowiczów”.

16 lutego 2021 r. Sąd Najwyższy orzekł uchwałą, że stronie, która w wykonaniu nieważnej umowy kredytu, spłacała kredyt, przysługuje roszczenie o zwrot spłaconych środków pieniężnych jako świadczenia nienależnego (art. 410 § 1 w związku z art. 405 k.c.) niezależnie od tego, czy jest dłużnikiem banku z tytułu zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty kredytu. Sygnatura akt uchwały…

Kiedy nie warto domagać się unieważnienia kredytu we frankach? SN rozstrzyga o zakresie żądania pozwu.

Sąd Najwyższy w uchwale z 15.9.2020 r., sygn. akt III CZP 87/19 orzekł, że żądanie uznania postanowienia wzorca umowy za niewiążące konsumenta (art. 3851 KC)nie jest tożsame ani nie zawiera się w żądaniu ustalenia nieważności umowy (art. 58 KC). Rozstrzygnął tym samym zagadnienie prawne przedstawione mu przez Sąd Apelacyjny: „Czy w sprawie między konsumentem a…