Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych 2022/2023 – planowane zmiany w przepisach

19 września 2022 r. wpłynął do sejmu Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych. Nowelizacja ma służyć doprecyzowaniu przepisów i uproszczeniu tzw. obowiązku sprawozdawczego, a także zwiększeniu efektywności w prowadzonych przez Prezesa UOKiK postępowaniach w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.  …

Tarcza antyinflacyjna obowiązuje do końca roku

Rząd podjął 23 sierpnia br. decyzję o przedłużeniu obowiązywania tarczy antyinflacyjnej do końca 2022 r. Przedłużone zostaną m.in.: obniżka akcyzy na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG, obniżka akcyzy do poziomu minimum unijnego na lekki olej opałowy, zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla…

Odpowiedzialność członka zarządu, a wniosek o upadłość – Wyrok NSA

Zgodnie z art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej (O.p) za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu m.in. w sytuacji, gdy nie wykażą, że doszło do zgłoszenia wniosku o upadłość. W omawianej sprawie prezes zarządu…

Newsletter KRS – odpowiedź ministerstwa na kradzieże spółek

Założenia newslettera KRS Już w czerwcu tego roku Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało na stronie rządu o uruchomieniu Newslettera Krajowego Rejestru Sądowego (newslettera KRS). Rozwiązanie zostało wprowadzone w ramach przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Celem przepisów ma być zwiększenie bezpieczeństwa obrotu prawno-gospodarczego. W szczególności autorom nowelizacji zależało na przeciwdziałaniu przestępstwom kradzieży spółek.…

Kiedy sąd rejestrowy odmówi wpisu? Sprawdź na co uważać przy zgłaszaniu zmian do KRS

Sąd rejonowy jest w pełni uprawniony do zbadania czy zgromadzenie wspólników, podejmując uchwałę mającą stanowić podstawę wpisu, zostało zwołane w sposób prawidłowy przez osoby do tego uprawnione. Tak stanowi postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi z 4.02.2022 r., sygn. XIII Ga 1228/20. Stan faktyczny Postanowieniem sądu rejestrowego z dnia 12 grudnia 2019 r. wydanym w sprawie…

Kiedy umowa o zakazie konkurencji jest nieważna? Najnowsze orzeczenie SN

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z 23 czerwca 2022 r., sygn. akt I PSKP 67/21, do prawidłowego zawarcia umowy o zakazie konkurencji z bankiem spółdzielczym wymagana jest uchwała rady nadzorczej. Stan faktyczny Powództwo o odszkodowanie za okres obowiązywania zakazu konkurencji złożył prezes banku spółdzielczego, którego z pozwanym łączył stosunek pracy. Sedno sporu stanowiła okoliczność czy…

TSUE: Fiskus może naliczyć podatek od nieistniejących odsetek

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z 24 lutego br., sygn. akt C-257/20orzekł, że Art. 1 ust. 1 dyrektywy 2003/49 w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych państw członkowskich w związku z art. 4 ust. 1 lit. d tej dyrektywy, art. 5 dyrektywy 2011/96 w sprawie…

Zmiana ustawy antyzatorowej – odpowiedź rządu na postulaty sektora MŚP

Ministerstwo Rozwoju i Technologii skierowało w ubiegły czwartek, tj. 10.03.22 r. projekt o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych do konsultacji społecznych. Autorzy projektu deklarują wyjście naprzeciw postulatom przedsiębiorców w zakresie zmian w  procesie składania sprawozdań oraz wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych. Ponadto nowe rozwiązania mają na celu zwiększenie efektywności prowadzonych przez Prezesa UOKiK…

Nowelizacja prawa holdingowego coraz bliżej

Rządowy projekt ustawy o zmianie Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH) oraz niektórych innych ustaw podlega obecnie pracom w komisjach sejmowych. Na stronie rządowej w komunikacie Prezesa Rady Ministrów czytamy, iż projekt dotyczy wprowadzenia do polskiego ustawodawstwa tzw. prawa holdingowego (prawa grup spółek, prawa koncernowego), które – w szerokim znaczeniu doktrynalnym – reguluje relacje prywatno-prawne między…

Spółka z.o.o. metodą na Polski Ład?

Jak wspominaliśmy w poprzednich artykułach, zmiany wprowadzane w ramach Polskiego Ładu, które wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. mocno odbiją się na opłacalności prowadzenia jednoosobowych działalności gospodarczych (dalej: JDG). W obliczu możliwości uniknięcia składki zdrowotnej przez niektórych członków zarządu, a także braku obciążenia składkami ZUS, jedną z najbardziej korzystnych alternatyw stanowi założenie spółki…