Prawo gospodarcze i obsługa korporacyjna

Kancelaria ATL Law oferuje pełną obsługę prawną prowadzonej działalności gospodarczej. Doradzamy przy wyborze i wdrożeniu najbardziej optymalnej formy prowadzenia działalności, zarówno pod kątem podatkowym jak i organizacyjnym.  Podejmując określone rozwiązania prawne uwzględniamy specyfikę określonej branży, a także otoczenie biznesowe Klienta. Wspieramy firmy w zakresie strategicznych transakcji inwestycyjnych.

Prawo gospodarcze to jedna z naszych specjalności. Nasza kancelaria posiada duże doświadczenie w pracy na rzecz podmiotów zagranicznych, w tym podmiotów spoza Unii Europejskiej.

Prawo gospodarcze

Oferowane usługi z zakresu prawa gospodarczego obejmują:

 • sporządzanie analiz, raportów oraz opinii prawnych niezbędnych do podjęcia kluczowych decyzji biznesowych
 • przygotowanie oraz opiniowanie kontraktów handlowych, w tym z podmiotami zagranicznymi
 • przygotowywanie oraz opiniowanie projektów aktów notarialnych w obrocie gospodarczym
 • przygotowanie oraz opiniowanie wewnętrznych regulacji przedsiębiorstw
 • uczestnictwo w negocjacjach handlowych
 • przeprowadzanie kompleksowych audytów prawnych, w tym na potrzeby transakcji inwestycyjnych; szczegółowa analiza stanu prawnego podmiotów gospodarczych (due dilligence)
 • obsługa prawna transakcji inwestycyjnych typu M&A oraz joint venture
 • doradztwo w zakresie tworzenia struktur opartych na umownym zarządzie powierniczym
 • doradztwo w zakresie zabezpieczenia majątkowego na wypadek ewentualnej niewypłacalności czy utraty płynności finansowej
 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, w tym przekształceń przedsiębiorców w spółki kapitałowe.

Świadczenie usług prawnych w zakresie prawa spółek i prawa korporacyjnego jest jednym z głównych obszarów działalności kancelarii ATL Law. Proponowane przez zespół ATL Law rozwiązania prawne pozwalają na osiągnięcie wyznaczonych przez Klientów celów oraz założeń biznesowych. Zabezpieczamy interesy spółek, członków zarządu, wspólników oraz akcjonariuszy. Minimalizujemy ryzyko wystąpienia sporów. Mamy doświadczenie w pracy z podmiotami działającymi w różnych sektorach gospodarki.

Prawo korporacyjne

Usługi związane z obsługą korporacyjną to:

 • doradztwo w zakresie funkcjonowania wszystkich rodzajów spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów gospodarczych
 • pomoc przy tworzeniu i rejestracji spółek, w tym sporządzania umów, statutów oraz regulaminów działania rad nadzorczych i zarządów
 • bieżąca obsługa korporacyjna spółek, w tym m.in. przygotowanie projektów uchwał organów spółek, organizacja i przeprowadzanie (walnych) zgromadzeń wspólników oraz posiedzeń rad nadzorczych i zarządów
 • doradztwo oraz przygotowywanie projektów dokumentów z zakresu m. in. zbywania oraz obciążania akcji lub udziałów w spółkach; podwyższania i obniżania kapitału zakładowego; zmian umów spółek lub statutów; umarzania akcji lub udziałów; przymusowego wykupu i odkupu akcji; zawierania umów o zarządzanie, umów o zakazie konkurencji oraz innych umów z członkami zarządu i pozostałymi osobami z kadry kierowniczej; rozwiązywanie i likwidacja spółek
 • pomoc prawna przy przekształceniu, łączeniu oraz podziale spółek prawa handlowego
 • reprezentacja w postępowaniach rejestrowych i innych postępowaniach związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego
 • przeprowadzanie audytów prawnych spółek prawa handlowego (due diligence)
 • wsparcie przy tworzeniu i funkcjonowaniu na terytorium Polski oddziałów spółek zagranicznych
 • przygotowywanie opinii prawnych
 • doradztwo i reprezentacja Spółek, wspólników, członków zarządu, członków rad nadzorczych w postępowaniach sądowych, sądowoadministracyjnych i administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw toczących się w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych.

ATL Law reprezentuje Klientów także w postępowaniach upadłościowych oraz procesie restrukturyzacji. Nasi radcowie prawni wspierają przedsiębiorstwa spełniające przesłanki do ogłoszenia upadłości/otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, syndyków masy upadłości, nadzorców sądowych, zarządców oraz wierzycieli.

Usługi związane z restrukturyzacją i upadłością firm:

 • obsługa prawna od momentu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości aż do zakończenia lub umorzenia postępowania upadłościowego
 • doradztwo w zakresie sposobu przeprowadzenia upadłości/restrukturyzacji
 • opracowanie propozycji układowych oraz przeprowadzenie negocjacji z wierzycielami
 • reprezentacja firmy przed sądem upadłościowym/sądem restrukturyzacyjnym oraz sędzią komisarzem
 • reprezentacja w sprawach sądowych związanych z postępowaniem upadłościowym/restrukturyzacyjnym, w tym w sprawach o uznanie czynności prawnych za bezskuteczne wobec masy upadłości
 • opracowanie zgłoszenia wierzytelności

Wszelkie pytania odnośnie szczegółów oferty prosimy kierować do naszych ekspertów. Czekamy na Państwa w naszych biurach w Krakowie, Katowicach i Warszawie.

Radca prawny ATL Law

Prawo gospodarcze i prawo korporacyjne – obsługa prawna podmiotów gospodarczych i dużych firm – zapraszamy do ATL Law.