Nowe postępowanie z udziałem konsumentów już obowiązuje – co się zmieni?

1 lipca bieżącego roku weszła w życie duża nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego. Nowela ma na celu przede wszystkim naprawić i uzupełnić zmiany, które zostały wprowadzone przez ustawodawcę w 2019 roku. Wskazuje się, że zmiany mają doprowadzić do uproszczenia obecnych procedur, przyspieszenia postępowań, ułatwienia stronom kontaktu z sądem czy uzupełnienia zidentyfikowanych luk w przepisach. Nowela wprowadza…

Rejestracja znaku towarowego w UE: jak to zrobić?

Kto może dokonać zgłoszenia znaku towarowego? Zgłoszenia znaku towarowego może dokonać każda osoba fizyczna lub prawna. Zadaniem znaku towarowego jest odróżnienie towarów lub usług przedsiębiorcy od jego konkurentów na rynku. Znak towarowy może składać się z jakichkolwiek oznaczeń, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, lub rysunków, liter, cyfr, kolorów, kształtu towarów lub ich opakowań…

Nowa ustawa antylichwiarska

6 października Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. Tzw. ustawa antylichwiarska według autorów rządowego projektu ma na celu podjęcie kompleksowych i skoordynowanych działań zarówno na gruncie prawa karnego, jak i przez ingerencję w stosunki cywilnoprawne, ukierunkowanych na zlikwidowanie patologii udzielania pożyczek o charakterze lichwiarskim. W ograniczonym zakresie przepisy antylichwiarskie funkcjonują…

Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych 2022/2023 – planowane zmiany w przepisach

19 września 2022 r. wpłynął do sejmu Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych. Nowelizacja ma służyć doprecyzowaniu przepisów i uproszczeniu tzw. obowiązku sprawozdawczego, a także zwiększeniu efektywności w prowadzonych przez Prezesa UOKiK postępowaniach w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych. Odsetki…

Roszczenie sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej

Kodeks cywilny w art. 576(1) – art. 576(4) reguluje roszczenia regresowe sprzedawcy, który poniósł koszty w wyniku wykonania przez konsumenta uprawnień z tytułu rękojmi za niektóre wady fizycznej sprzedanej rzeczy, tj. roszczenia regresowe do poprzednich sprzedawców tej rzeczy.   Co istotne – powyższe przepisy mają również zastosowanie jeżeli sprzedawca zrealizował uprawnienia wynikające z rękojmi przez…

Zmiana ustawy antyzatorowej – odpowiedź rządu na postulaty sektora MŚP

Ministerstwo Rozwoju i Technologii skierowało w ubiegły czwartek, tj. 10.03.22 r. projekt o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych do konsultacji społecznych. Autorzy projektu deklarują wyjście naprzeciw postulatom przedsiębiorców w zakresie zmian w  procesie składania sprawozdań oraz wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych. Ponadto nowe rozwiązania mają na celu zwiększenie efektywności prowadzonych przez Prezesa UOKiK…

Więcej praw dla konsumenta w postępowaniu sądowym. Umowy wekslowe kontrolowane z urzędu.

Sejm uchwalił 24 czerwca nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, która uzupełnia zapisy chroniące konsumentów m.in. o kwestie sporów o nakazy zapłaty na podstawie weksla, a także rozszerza katalog czynów nieuczciwej konkurencji. Autorem projektu nowelizacji było Ministerstwo Sprawiedliwości. Głównym celem wprowadzonych zmian jest potrzeba dostosowania przenoszalności weksla w obrocie konsumenckim do przepisów procesowych. Skoro przedsiębiorca, występując na…

Przedsiębiorcy – konsumenci z nowymi prawami, ale bez wsparcia UOKiK

Wraz z początkiem nowego roku (od 1 stycznia 2021 r.) wjedzie w życie nowelizacja Ustawy o prawach konsumenta i Kodeksu cywilnego, która znacząco zmieni dotychczasowy przebieg niektórych transakcji — przedsiębiorcy kupujący towary lub usługi w celach bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale nie mających charakteru zawodowego zyskają uprawnienia konsumenckie. Będą oni co do zasady…