Nowa ustawa antylichwiarska

6 października Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. Tzw. ustawa antylichwiarska według autorów rządowego projektu ma na celu podjęcie kompleksowych i skoordynowanych działań zarówno na gruncie prawa karnego, jak i przez ingerencję w stosunki cywilnoprawne, ukierunkowanych na zlikwidowanie patologii udzielania pożyczek o charakterze lichwiarskim. W ograniczonym zakresie przepisy antylichwiarskie funkcjonują…

Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych 2022/2023 – planowane zmiany w przepisach

19 września 2022 r. wpłynął do sejmu Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych. Nowelizacja ma służyć doprecyzowaniu przepisów i uproszczeniu tzw. obowiązku sprawozdawczego, a także zwiększeniu efektywności w prowadzonych przez Prezesa UOKiK postępowaniach w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych. Odsetki…

Roszczenie sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej

Kodeks cywilny w art. 576(1) – art. 576(4) reguluje roszczenia regresowe sprzedawcy, który poniósł koszty w wyniku wykonania przez konsumenta uprawnień z tytułu rękojmi za niektóre wady fizycznej sprzedanej rzeczy, tj. roszczenia regresowe do poprzednich sprzedawców tej rzeczy.   Co istotne – powyższe przepisy mają również zastosowanie jeżeli sprzedawca zrealizował uprawnienia wynikające z rękojmi przez…

Zmiana ustawy antyzatorowej – odpowiedź rządu na postulaty sektora MŚP

Ministerstwo Rozwoju i Technologii skierowało w ubiegły czwartek, tj. 10.03.22 r. projekt o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych do konsultacji społecznych. Autorzy projektu deklarują wyjście naprzeciw postulatom przedsiębiorców w zakresie zmian w  procesie składania sprawozdań oraz wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych. Ponadto nowe rozwiązania mają na celu zwiększenie efektywności prowadzonych przez Prezesa UOKiK…

Więcej praw dla konsumenta w postępowaniu sądowym. Umowy wekslowe kontrolowane z urzędu.

Sejm uchwalił 24 czerwca nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, która uzupełnia zapisy chroniące konsumentów m.in. o kwestie sporów o nakazy zapłaty na podstawie weksla, a także rozszerza katalog czynów nieuczciwej konkurencji. Autorem projektu nowelizacji było Ministerstwo Sprawiedliwości. Głównym celem wprowadzonych zmian jest potrzeba dostosowania przenoszalności weksla w obrocie konsumenckim do przepisów procesowych. Skoro przedsiębiorca, występując na…

Przedsiębiorcy – konsumenci z nowymi prawami, ale bez wsparcia UOKiK

Wraz z początkiem nowego roku (od 1 stycznia 2021 r.) wjedzie w życie nowelizacja Ustawy o prawach konsumenta i Kodeksu cywilnego, która znacząco zmieni dotychczasowy przebieg niektórych transakcji — przedsiębiorcy kupujący towary lub usługi w celach bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale nie mających charakteru zawodowego zyskają uprawnienia konsumenckie. Będą oni co do zasady…