Największa tegoroczna nowelizacja Kodeksu pracy już obowiązuje

26 kwietnia zaczęła obowiązywać największa, obok pracy zdalnej, tegoroczna nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzająca liczne nowe obowiązki dla pracodawców i uprawnienia dla pracowników. Największe zmiany w Kodeksie pracy dotyczą treści i zasad wypowiadania umów o pracę, nowych i wydłużonych urlopów oraz zwolnień od pracy, a także uprawnień pracowników-rodziców. Ustawa stanowi wdrożenie do polskiego porządku prawnego regulacji…

Urlop rodzicielski od 2023r. dłuższy i wyłączny

21 marca Prezydent podpisał ustawę z 09.03.23 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Druk nr 2932), wdrażającą postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20.06.19 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz.Urz. UE L Nr 188, s.…

Praca zdalna: nowe przepisy już od 7 kwietnia 2023 r.

Praca zdalna wprowadzona do tej pory wyłącznie oszczędnymi regulacjami tzw. przepisów antycovidowych i mocno sformalizowanymi przepisami obejmującym telepracę zacznie funkcjonować w polskim prawie pracy jako nowa, samodzielna forma wykonywania pracy już od 7 kwietnia 2023 r. Nowelizacja zastąpi przestarzałą już formę telepracy. Nowe przepisy uregulują wykonywanie pracy zdalnej dużo bardziej restrykcyjnie, a także nałożą na…

Kontrola trzeźwości w pracy 2023 – czyli od kiedy i kiedy można skontrolować pracownika?

Kontrola trzeźwości w pracy 2023 Wśród licznych postulatów pracodawców i organizacji ich zrzeszających przez długi czas jako jeden z najważniejszych wskazywano konieczność formalnego uregulowania kontroli trzeźwości pracowników. Jako odpowiedź na ten problem, już 21 lutego weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy regulująca w jakich sytuacjach i w jaki sposób może być przeprowadzana kontrola trzeźwości pracowników zatrudnionych u danego…

Czy nowa niemiecka ustawa LkSG wpłynie na działalność polskich przedsiębiorców?

Od 1 stycznia 2023 r. weszła w życie uchwalona 16 lipca 2021 r. przez niemiecki parlament ustawa o należytej staranności przedsiębiorców w łańcuchach dostaw (niem. Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten – w skrócie LkSG). Mimo tego, że nakłada ona obowiązki na przedsiębiorców niemieckich i to tylko tych spełniających odpowiednie kryteria, będzie mieć ona wpływ również na polskich…

Kiedy jedyny wspólnik spółki z o.o. może być jej pracownikiem? – sąd rozstrzyga wątpliwości w zakresie ubezpieczenia społecznego

Sąd przychylił się do stanowiska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z którym jedyny udziałowiec spółki z o.o., będący jednocześnie członkiem zarządu nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę, a podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Głównym motywem oceny sądu był fakt, iż w ustalonym w sprawie stanie…

Elektroniczne umowy o pracę – rządowy projekt ustawy

Na etapie prac sejmowych znajduje się obecnie projekt ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów autorstwa Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Zakłada on wprowadzenie specjalnego systemu elektronicznego mającego ułatwić zgodne z prawem sporządzenie umowy o pracę, umów zlecenia oraz umów uaktywniających. Dzięki temu w jednym miejscu ma być możliwe zarówno zawarcie umowy, jak i…

Prawo pracy 2022/2023 – nowe obowiązki i zakazy dotyczące pracowników delegowanych

Zmiana w Kodeksie pracy Ostatnie miesiące oraz początek przyszłego roku to okres intensywnych nowelizacji istotnych przepisów prawa pracy, także obejmujących pracowników delegowanych. Zmiany są związane z procesem wdrożeniowym dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L…

Zmiany w umowach o pracę już od stycznia 2023 r.

Zmiany w prawie pracy Już od początku następnego roku obowiązywać będą znowelizowane przepisy Kodeksu pracy. Zmiany wynikają z konieczności implementacji postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej. Nowelizacja wprowadza modyfikacje m.in. w obszarze zawierania umów o pracę na…

Ochrona sygnalistów w Polsce

Ochrona sygnalistów – projekt ustawy W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawiła się kolejna wersja (z 4 sierpnia 2022 r.) projektu tzw. ustawy o ochronie sygnalistów czyli Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Celem jej uchwalenia jest implementacja do polskiego prawa Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w…