Kiedy jedyny wspólnik spółki z o.o. może być jej pracownikiem? – sąd rozstrzyga wątpliwości w zakresie ubezpieczenia społecznego

Sąd przychylił się do stanowiska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z którym jedyny udziałowiec spółki z o.o., będący jednocześnie członkiem zarządu nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę, a podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Głównym motywem oceny sądu był fakt, iż w ustalonym w sprawie stanie…

Elektroniczne umowy o pracę – rządowy projekt ustawy

Na etapie prac sejmowych znajduje się obecnie projekt ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów autorstwa Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Zakłada on wprowadzenie specjalnego systemu elektronicznego mającego ułatwić zgodne z prawem sporządzenie umowy o pracę, umów zlecenia oraz umów uaktywniających. Dzięki temu w jednym miejscu ma być możliwe zarówno zawarcie umowy, jak i…

Prawo pracy 2022/2023 – nowe obowiązki i zakazy dotyczące pracowników delegowanych

Zmiana w Kodeksie pracy Ostatnie miesiące oraz początek przyszłego roku to okres intensywnych nowelizacji istotnych przepisów prawa pracy, także obejmujących pracowników delegowanych. Zmiany są związane z procesem wdrożeniowym dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L…

Zmiany w umowach o pracę już od stycznia 2023 r.

Zmiany w prawie pracy Już od początku następnego roku obowiązywać będą znowelizowane przepisy Kodeksu pracy. Zmiany wynikają z konieczności implementacji postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej. Nowelizacja wprowadza modyfikacje m.in. w obszarze zawierania umów o pracę na…

Ochrona sygnalistów w Polsce

Ochrona sygnalistów – projekt ustawy W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawiła się kolejna wersja (z 4 sierpnia 2022 r.) projektu tzw. ustawy o ochronie sygnalistów czyli Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Celem jej uchwalenia jest implementacja do polskiego prawa Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w…

Europejska płaca minimalna – jak wpłynie na wynagrodzenia polskich pracowników?

Dwa tygodnie temu Parlament Europejski przyjął przepisy o minimalnym wynagrodzeniu dla pracowników w UE. Celami przyjętej dyrektywy (COM(2020) 683 final 2020/0310 COD) są zapewnienie godnego poziomu życia i pracy, a także propagowanie przez państwa członkowskie ustalania wynagrodzeń w drodze negocjacji zbiorowych. W dobie kryzysu energetycznego i zastoju gospodarczego wywołanych przez pandemię, Parlament Europejski chce poprawić w…

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca 2022/2023

29 lipca weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2022 r, poz. 1558), uchylające poprzednie rozporządzenie regulujące tę materię. Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców obejmują zarówno procedurę, jak i obowiązki dokumentacyjne. Część przepisów doprecyzowano. Chodzi tu m.in. o kontrowersyjną…

Nowe stawki diet z tytułu podróży służbowej – delegacja w 2022 r.

Nowe stawki diet już obowiązują. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej weszło w życie 28 lipca b.r.. Zwiększa ono dotychczasowe stawki diety w ramach krajowych podróży służbowych. Tuż za rogiem czekają już kolejne zmiany dotyczące także…

Praca zdalna i kontrola trzeźwości w Kodeksie pracy

Rząd we wtorek 24 maja przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej. Rząd chce na stałe wprowadzić do Kodeksu pracy możliwość wykonywania pracy zdalnej. Ma to stanowić bardziej elastyczną formę wykonywania pracy od obecnie funkcjonującej w obrębie kodeksu telepracy. Celem rozwiązania jest…

Elektroniczne umowy o pracę – nowy projekt Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

W ubiegłym tygodniu do konsultacji społecznych skierowany został projekt ustawy o niektórych umowach zawieranych elektronicznie oraz o zmianie ustawy o pomocy społecznej (nr UD 230). Zakłada on m.in. utworzenie systemu teleinformatycznego mającego ułatwić zgodne z prawem sporządzenie umów o pracę, umów zlecenia, umów uaktywniających (dot. opieki nad dziećmi) oraz umów o pomocy przy zbiorach. Zgodnie…