Doręczanie pism w postępowaniu sądowym za pośrednictwem komornika

W postępowaniu cywilnym przewidziano opcję doręczania za pośrednictwem komornika pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony praw przez pozwanego. Polega to na tym, że przewodniczący zawiadamia powoda o braku możliwości doręczenia pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę obrony praw przez pozwanego, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego, a także zobowiązuje…

Nowa uchwała SN dotycząca kredytów frankowych

Sprzeczne z naturą stosunku prawnego kredytu indeksowanego do waluty obcej są postanowienia, w których kredytodawca jest upoważniony do jednostronnego oznaczenia kursu waluty właściwej do wyliczenia wysokości zobowiązania kredytobiorcy oraz ustalenia wysokości rat kredytu, jeżeli z treści stosunku prawnego nie wynikają obiektywne i weryfikowalne kryteria oznaczenia tego kursu. Postanowienia takie, jeśli spełniają kryteria uznania ich za…

Więcej praw dla konsumenta w postępowaniu sądowym. Umowy wekslowe kontrolowane z urzędu.

Sejm uchwalił 24 czerwca nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, która uzupełnia zapisy chroniące konsumentów m.in. o kwestie sporów o nakazy zapłaty na podstawie weksla, a także rozszerza katalog czynów nieuczciwej konkurencji. Autorem projektu nowelizacji było Ministerstwo Sprawiedliwości. Głównym celem wprowadzonych zmian jest potrzeba dostosowania przenoszalności weksla w obrocie konsumenckim do przepisów procesowych. Skoro przedsiębiorca, występując na…

Czy zawezwanie do ugody przerywa bieg przedawnienia? SN rozstrzygnie odwieczny problem wydłużania postępowań.

16 października 2020 r. Sąd Najwyższy w sprawie IV CSK 107/20​ przedstawił do rozstrzygnięcia swojemu powiększonemu składowi następujące zagadnienia prawne: Czy zawezwanie do próby ugodowej może przerwać bieg przedawnienia roszczenia, a jeśli tak, czy przerwa biegu przedawnienia zależy od tego, czy wierzyciel, mając na względzie zachowanie dłużnika, mógł rozsądnie oceniać, że postępowanie pojednawcze doprowadzi do…