Procedura zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością walne zgromadzenie wspólników podejmuje w formie uchwał decyzje w wielu istotnych z punktu widzenia działalności spółki oraz udziałowców kwestiach. Działalność organu reprezentującego właścicieli powinna być co do zasady nastawiona na interes spółki oraz jego członków. W związku z tym uchwały podejmowane przez zgromadzenie wspólników z założenia powinny być pozytywne dla…

ATL Law Kancelaria Radcy prawnego Warszawa

Prokurent w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Osoby, które decydują się na wejście w strukturę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością często zadają sobie pytanie, czy warto posiadać w spółce prokurenta, zastanawiają się jakie korzyści może przynieść im ustanowienie takiego pełnomocnika, jakie ryzyka mogą się z tym wiązać oraz czy i ewentualnie jakie koszty będą musieli ponieść wraz z podjętą przez nich decyzją. Każdy…

Aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części do spółki z o.o.

Rozwój firmy nierzadko zmusza przedsiębiorców do konieczności zmiany formy prowadzenia działalności gospodarczej. Do najpopularniejszych rozwiązań należy przekształcenie dotychczasowej działalności lub założenie nowej spółki z o.o. Przemawiają za tym przede wszystkim ograniczona odpowiedzialność wspólników oraz regulacje podatkowe wprowadzone Polskim Ładem. Sformalizowany proces przekształcenia, a czasem także względy biznesowe skłaniają przedsiębiorców do przenoszenia dotychczas prowadzonego przedsiębiorstwa do…

Rejestracja znaku towarowego w UE: jak to zrobić?

Kto może dokonać zgłoszenia znaku towarowego? Zgłoszenia znaku towarowego może dokonać każda osoba fizyczna lub prawna. Zadaniem znaku towarowego jest odróżnienie towarów lub usług przedsiębiorcy od jego konkurentów na rynku. Znak towarowy może składać się z jakichkolwiek oznaczeń, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, lub rysunków, liter, cyfr, kolorów, kształtu towarów lub ich opakowań…

Praca zdalna: nowe przepisy już od 7 kwietnia 2023 r.

Praca zdalna wprowadzona do tej pory wyłącznie oszczędnymi regulacjami tzw. przepisów antycovidowych i mocno sformalizowanymi przepisami obejmującym telepracę zacznie funkcjonować w polskim prawie pracy jako nowa, samodzielna forma wykonywania pracy już od 7 kwietnia 2023 r. Nowelizacja zastąpi przestarzałą już formę telepracy. Nowe przepisy uregulują wykonywanie pracy zdalnej dużo bardziej restrykcyjnie, a także nałożą na…

Newsletter KRS – odpowiedź ministerstwa na kradzieże spółek

Założenia newslettera KRS Już w czerwcu tego roku Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało na stronie rządu o uruchomieniu Newslettera Krajowego Rejestru Sądowego (newslettera KRS). Rozwiązanie zostało wprowadzone w ramach przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Celem przepisów ma być zwiększenie bezpieczeństwa obrotu prawno-gospodarczego. W szczególności autorom nowelizacji zależało na przeciwdziałaniu przestępstwom kradzieży spółek.…

Ulga rehabilitacyjna – kiedy można skorzystać i na jakich zasadach

Osoba niepełnosprawna lub mająca na utrzymaniu osoby niepełnosprawne może skorzystać z tzw. ulgi rehabilitacyjnej. Tzn. na potrzeby rozliczenia podatku dochodowego może odjąć od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Warunkiem skorzystania z tzw. ulgi rehabilitacyjnej, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek – orzeczenia do jednego z trzech…

Doręczanie pism w postępowaniu sądowym za pośrednictwem komornika

W postępowaniu cywilnym przewidziano opcję doręczania za pośrednictwem komornika pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony praw przez pozwanego. Polega to na tym, że przewodniczący zawiadamia powoda o braku możliwości doręczenia pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę obrony praw przez pozwanego, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego, a także zobowiązuje…

Niezapłacony abonament telewizyjny i radiowy – kiedy można starać się o jego umorzenie?

kiedy można starać się jego umorzenie? W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych, opłatę za używanie niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego oraz odsetki za zwłokę w uiszczeniu tych opłat. Powyższe przesłanki w postaci…

Praca dla obywateli Ukrainy – obowiązki polskich pracodawców

Od 15 marca przez portal praca.gov.pl można już składać powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy przewidziane w ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Część pracodawców wciąż ma jednak wątpliwości czy powiadomienie zastępuje zezwolenie na pracę/oświadczenie o powierzeniu pracy wobec każdego pracownika…