Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych 2022/2023 – planowane zmiany w przepisach

19 września 2022 r. wpłynął do sejmu Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych. Nowelizacja ma służyć doprecyzowaniu przepisów i uproszczeniu tzw. obowiązku sprawozdawczego, a także zwiększeniu efektywności w prowadzonych przez Prezesa UOKiK postępowaniach w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.  …

Roszczenie sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej

Kodeks cywilny w art. 576(1) – art. 576(4) reguluje roszczenia regresowe sprzedawcy, który poniósł koszty w wyniku wykonania przez konsumenta uprawnień z tytułu rękojmi za niektóre wady fizycznej sprzedanej rzeczy, tj. roszczenia regresowe do poprzednich sprzedawców tej rzeczy.   Co istotne – powyższe przepisy mają również zastosowanie jeżeli sprzedawca zrealizował uprawnienia wynikające z rękojmi przez…

Kiedy umowa o zakazie konkurencji jest nieważna? Najnowsze orzeczenie SN

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z 23 czerwca 2022 r., sygn. akt I PSKP 67/21, do prawidłowego zawarcia umowy o zakazie konkurencji z bankiem spółdzielczym wymagana jest uchwała rady nadzorczej. Stan faktyczny Powództwo o odszkodowanie za okres obowiązywania zakazu konkurencji złożył prezes banku spółdzielczego, którego z pozwanym łączył stosunek pracy. Sedno sporu stanowiła okoliczność czy…

Nowa uchwała SN dotycząca kredytów frankowych

Sprzeczne z naturą stosunku prawnego kredytu indeksowanego do waluty obcej są postanowienia, w których kredytodawca jest upoważniony do jednostronnego oznaczenia kursu waluty właściwej do wyliczenia wysokości zobowiązania kredytobiorcy oraz ustalenia wysokości rat kredytu, jeżeli z treści stosunku prawnego nie wynikają obiektywne i weryfikowalne kryteria oznaczenia tego kursu. Postanowienia takie, jeśli spełniają kryteria uznania ich za…

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł skargi nadzwyczajne w sprawach frankowiczów.

Istnieje światło w tunelu dla tych konsumentów, którzy prawomocnie przegrali w sądzie w sprawach o zapłatę z kredytu frankowego z powództwa banku i teraz muszą mierzyć się z postępowaniem egzekucyjnym. Tym światłem jest możliwość wniesienia skargi nadzwyczajnej przez Rzecznika Praw Obywatelskich do Sądu Najwyższego. O tym, że jest to realna perspektywa świadczą dwie wniesione skargi…

Jak przedawniają się roszczenia konsumentów dotyczące ,,opłat likwidacyjnych” czy świadczeń wykupu z polisolokat?

Umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (w skrócie ,,polisolokaty”) często zawierają niedozwolone postanowienia umowne w zakresie naliczania opłat w przypadku wcześniejszego rozwiązania tych umów. Potwierdza to przeważające stanowisko wyrażane w orzecznictwie sądów powszechnych. Tytułem przykładu warto wskazać na zapadły niedawno wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 10 lutego 2022 r., sygn. I ACa…

Outsourcing pod lupą Sądu Najwyższego – kto jest płatnikiem składek?

Pojęcie “wykonuje pracę na rzecz pracodawcy”, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 423), obejmuje wykonywanie umowy zlecenia (innej umowy oświadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia) zawartej przez pracownika z przedsiębiorcą prowadzącym…

Ustalenie nieważności czy odfrankowienie? Umowy o kredyt frankowy w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Według wielu statystyk dostępnych w Internecie – sądy powszechne częściej ustalają nieważność umów o kredyt powiązany z CHF niż dokonują ,,odfrankowienia” takiej umowy. ,,Odfrankowienie” oznacza, że umowa może dalej obowiązywać na dotychczasowych warunkach (przy oprocentowaniu bazującym na stawce LIBOR) po wyeliminowaniu niedozwolonych postanowień waloryzacyjnych dotyczących kwoty i rat kredytu. Uchwała Izby Cywilnej Sądu Najwyższego miała…

Więź rodzinna dobrem osobistym – nowelizacja kodeksu cywilnego.

Sejm przyjął nowelizację Kodeksu cywilnego, która umożliwia przyznanie zadośćuczynienia za naruszenie więzi rodzinnej jako dobra osobistego. Projekt ustawy skierował w kwietniu br. Prezydent RP. Nowelizacja uzupełnia Kodeks cywilny o przepis istotny zwłaszcza dla bliskich osób, które są w stanie wegetatywnym np. na skutek wypadku komunikacyjnego czy błędu medycznego. Chodzi o przyznanie im prawa do zadośćuczynienie…

Przedawnienie roszczeń konsumenta i banku z nieważnej umowy o kredyt frankowy.

Kwestia przedawnienia roszczeń z wadliwej umowy o kredyt frankowy budzi duże kontrowersje. Uchwała Sądu Najwyższego z 7 maja 2021 r. zapadła w sprawie o sygn. akt III CZP 6/21 ma za zadanie usunąć wątpliwości związane z przedawnieniem roszczeń stron takiej umowy. Uchwała ta spotkała się z krytyką. Niemniej to ta uchwała będzie kształtowała linię orzeczniczą…