Europejski nakaz zabezpieczenia w Rozporządzeniu nr 655/2014- jak wygląda procedura?

W dniu 18 stycznia 2017 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 roku ustanawiające procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym. Przepisy mają ułatwiać dochodzenie transgranicznych wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych. Wskazane rozporządzenie przewiduje dla wierzyciela alternatywne wobec krajowych środki zabezpieczające. Przepisy wprowadzają procedurę, która…

Nowe postępowanie z udziałem konsumentów już obowiązuje – co się zmieni?

1 lipca bieżącego roku weszła w życie duża nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego. Nowela ma na celu przede wszystkim naprawić i uzupełnić zmiany, które zostały wprowadzone przez ustawodawcę w 2019 roku. Wskazuje się, że zmiany mają doprowadzić do uproszczenia obecnych procedur, przyspieszenia postępowań, ułatwienia stronom kontaktu z sądem czy uzupełnienia zidentyfikowanych luk w przepisach. Nowela wprowadza…

Aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części do spółki z o.o.

Rozwój firmy nierzadko zmusza przedsiębiorców do konieczności zmiany formy prowadzenia działalności gospodarczej. Do najpopularniejszych rozwiązań należy przekształcenie dotychczasowej działalności lub założenie nowej spółki z o.o. Przemawiają za tym przede wszystkim ograniczona odpowiedzialność wspólników oraz regulacje podatkowe wprowadzone Polskim Ładem. Sformalizowany proces przekształcenia, a czasem także względy biznesowe skłaniają przedsiębiorców do przenoszenia dotychczas prowadzonego przedsiębiorstwa do…

Praca zdalna: nowe przepisy już od 7 kwietnia 2023 r.

Praca zdalna wprowadzona do tej pory wyłącznie oszczędnymi regulacjami tzw. przepisów antycovidowych i mocno sformalizowanymi przepisami obejmującym telepracę zacznie funkcjonować w polskim prawie pracy jako nowa, samodzielna forma wykonywania pracy już od 7 kwietnia 2023 r. Nowelizacja zastąpi przestarzałą już formę telepracy. Nowe przepisy uregulują wykonywanie pracy zdalnej dużo bardziej restrykcyjnie, a także nałożą na…

Fundacja rodzinna – nowy sposób na sukcesję firmy w 2023 r.

Na podpis prezydenta oczekuje obecnie ustawa Ustawa o fundacji rodzinnej uchwalona przez sejm 14 grudnia 2022 r. Celem nowej ustawy jest ochrona rodzinnego majątku, zminimalizowanie skutków nieudanej sukcesji i gwarantowanie kontynuacji działalności biznesowej w formie fundacji rodzinnej. Przekazanie majątku poprzez instrumenty zapewniane przez ustawę ma chronić go przed podziałem, umożliwić jego pomnażanie, a więc także…

Nowa ustawa antylichwiarska

6 października Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. Tzw. ustawa antylichwiarska według autorów rządowego projektu ma na celu podjęcie kompleksowych i skoordynowanych działań zarówno na gruncie prawa karnego, jak i przez ingerencję w stosunki cywilnoprawne, ukierunkowanych na zlikwidowanie patologii udzielania pożyczek o charakterze lichwiarskim. W ograniczonym zakresie przepisy antylichwiarskie funkcjonują…

Ochrona sygnalistów w Polsce

Ochrona sygnalistów – projekt ustawy W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawiła się kolejna wersja (z 4 sierpnia 2022 r.) projektu tzw. ustawy o ochronie sygnalistów czyli Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Celem jej uchwalenia jest implementacja do polskiego prawa Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w…

Holding – co to jest? Nowe przepisy

Już 13 października 2022 wejdzie w życia jedna z największych dotychczasowych zmian Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: KSH). Nowelizacja wprowadza do polskiego ustawodawstwa pojęcie tzw. holdingu (grupy spółek), które reguluje relacje prywatno-prawne między spółką dominującą a jej spółkami zależnymi, w sposób uwzględniający interes wierzycieli, członków organów oraz drobnych wspólników (akcjonariuszy) spółki zależnej. Ustawa nada również nowe…

Europejska płaca minimalna – jak wpłynie na wynagrodzenia polskich pracowników?

Dwa tygodnie temu Parlament Europejski przyjął przepisy o minimalnym wynagrodzeniu dla pracowników w UE. Celami przyjętej dyrektywy (COM(2020) 683 final 2020/0310 COD) są zapewnienie godnego poziomu życia i pracy, a także propagowanie przez państwa członkowskie ustalania wynagrodzeń w drodze negocjacji zbiorowych. W dobie kryzysu energetycznego i zastoju gospodarczego wywołanych przez pandemię, Parlament Europejski chce poprawić w…

Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych 2022/2023 – planowane zmiany w przepisach

19 września 2022 r. wpłynął do sejmu Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych. Nowelizacja ma służyć doprecyzowaniu przepisów i uproszczeniu tzw. obowiązku sprawozdawczego, a także zwiększeniu efektywności w prowadzonych przez Prezesa UOKiK postępowaniach w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych. Odsetki…