Największa tegoroczna nowelizacja Kodeksu pracy już obowiązuje

26 kwietnia zaczęła obowiązywać największa, obok pracy zdalnej, tegoroczna nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzająca liczne nowe obowiązki dla pracodawców i uprawnienia dla pracowników. Największe zmiany w Kodeksie pracy dotyczą treści i zasad wypowiadania umów o pracę, nowych i wydłużonych urlopów oraz zwolnień od pracy, a także uprawnień pracowników-rodziców. Ustawa stanowi wdrożenie do polskiego porządku prawnego regulacji…

Urlop rodzicielski od 2023r. dłuższy i wyłączny

21 marca Prezydent podpisał ustawę z 09.03.23 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Druk nr 2932), wdrażającą postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20.06.19 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz.Urz. UE L Nr 188, s.…

Aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części do spółki z o.o.

Rozwój firmy nierzadko zmusza przedsiębiorców do konieczności zmiany formy prowadzenia działalności gospodarczej. Do najpopularniejszych rozwiązań należy przekształcenie dotychczasowej działalności lub założenie nowej spółki z o.o. Przemawiają za tym przede wszystkim ograniczona odpowiedzialność wspólników oraz regulacje podatkowe wprowadzone Polskim Ładem. Sformalizowany proces przekształcenia, a czasem także względy biznesowe skłaniają przedsiębiorców do przenoszenia dotychczas prowadzonego przedsiębiorstwa do…

Rejestracja znaku towarowego w UE: jak to zrobić?

Kto może dokonać zgłoszenia znaku towarowego? Zgłoszenia znaku towarowego może dokonać każda osoba fizyczna lub prawna. Zadaniem znaku towarowego jest odróżnienie towarów lub usług przedsiębiorcy od jego konkurentów na rynku. Znak towarowy może składać się z jakichkolwiek oznaczeń, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, lub rysunków, liter, cyfr, kolorów, kształtu towarów lub ich opakowań…

Praca zdalna: nowe przepisy już od 7 kwietnia 2023 r.

Praca zdalna wprowadzona do tej pory wyłącznie oszczędnymi regulacjami tzw. przepisów antycovidowych i mocno sformalizowanymi przepisami obejmującym telepracę zacznie funkcjonować w polskim prawie pracy jako nowa, samodzielna forma wykonywania pracy już od 7 kwietnia 2023 r. Nowelizacja zastąpi przestarzałą już formę telepracy. Nowe przepisy uregulują wykonywanie pracy zdalnej dużo bardziej restrykcyjnie, a także nałożą na…

Kontrola trzeźwości w pracy 2023 – czyli od kiedy i kiedy można skontrolować pracownika?

Kontrola trzeźwości w pracy 2023 Wśród licznych postulatów pracodawców i organizacji ich zrzeszających przez długi czas jako jeden z najważniejszych wskazywano konieczność formalnego uregulowania kontroli trzeźwości pracowników. Jako odpowiedź na ten problem, już 21 lutego weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy regulująca w jakich sytuacjach i w jaki sposób może być przeprowadzana kontrola trzeźwości pracowników zatrudnionych u danego…

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z o.o. jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Przedsiębiorcy wybierają spółki z o.o. głównie ze względu na ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania firmy. Także ci, którzy już posiadają jednoosobową działalność gospodarczą, często rozważają przekształcenie jej w spółkę z  o.o. Jest to tym bardziej optymalne rozwiązanie, że spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa…

Czy nowa niemiecka ustawa LkSG wpłynie na działalność polskich przedsiębiorców?

Od 1 stycznia 2023 r. weszła w życie uchwalona 16 lipca 2021 r. przez niemiecki parlament ustawa o należytej staranności przedsiębiorców w łańcuchach dostaw (niem. Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten – w skrócie LkSG). Mimo tego, że nakłada ona obowiązki na przedsiębiorców niemieckich i to tylko tych spełniających odpowiednie kryteria, będzie mieć ona wpływ również na polskich…

Fundacja rodzinna – nowy sposób na sukcesję firmy w 2023 r.

Na podpis prezydenta oczekuje obecnie ustawa Ustawa o fundacji rodzinnej uchwalona przez sejm 14 grudnia 2022 r. Celem nowej ustawy jest ochrona rodzinnego majątku, zminimalizowanie skutków nieudanej sukcesji i gwarantowanie kontynuacji działalności biznesowej w formie fundacji rodzinnej. Przekazanie majątku poprzez instrumenty zapewniane przez ustawę ma chronić go przed podziałem, umożliwić jego pomnażanie, a więc także…

Zmiany w podatkach 2023

Rząd opublikował informacje dotyczące zmian podatkowych, które wchodzą w życie w 2023 r. W niniejszym artykule przybliżamy Państwu najistotniejsze z nich: Brak opodatkowania najmu prywatnego na zasadach ogólnych Od 2023 roku zmienią się zasady opodatkowania wynajmu mieszkań poza działalnością gospodarczą. Osoby, które uzyskują przychody z tytułu najmu prywatnego, nie będą mogły opodatkować tych przychodów na zasadach…