Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych 2022/2023 – planowane zmiany w przepisach

19 września 2022 r. wpłynął do sejmu Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych. Nowelizacja ma służyć doprecyzowaniu przepisów i uproszczeniu tzw. obowiązku sprawozdawczego, a także zwiększeniu efektywności w prowadzonych przez Prezesa UOKiK postępowaniach w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.  …

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca 2022/2023

29 lipca weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2022 r, poz. 1558), uchylające poprzednie rozporządzenie regulujące tę materię. Zmianie uległa zarówno procedura jak i obowiązki dokumentacyjne. Część przepisów doprecyzowano. Chodzi tu m.in. o kontrowersyjną praktykę załączania tej…

Czy wydatki na prąd i zakup koparek do kryptowalut to koszty uzyskania przychodu?

Metoda pozyskiwania kryptowalut metodą “Proof of Work” czy inaczej “kopanie” wirtualnej waluty (ang. mining) stanowi popularną, choć energochłonną metodę pozyskiwania kryptowaluty. Wykorzystuje się do tego urządzenia wyposażone w dużą moc obliczeniową, których podstawą są najczęściej wydajne karty graficzne (GPU). Cały proces wiąże się więc z dużym poborem energii i wydatkami na urządzenia zwane “koparkami”. Podatników…

Tarcza antyinflacyjna obowiązuje do końca roku

Rząd podjął 23 sierpnia br. decyzję o przedłużeniu obowiązywania tarczy antyinflacyjnej do końca 2022 r. Przedłużone zostaną m.in.: obniżka akcyzy na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG, obniżka akcyzy do poziomu minimum unijnego na lekki olej opałowy, zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla…

Odpowiedzialność członka zarządu, a wniosek o upadłość – Wyrok NSA

Zgodnie z art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej (O.p) za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu m.in. w sytuacji, gdy nie wykażą, że doszło do zgłoszenia wniosku o upadłość. W omawianej sprawie prezes zarządu…

Czy i kiedy opłata rezerwacyjna jest opodatkowana?

Charakter opłaty rezerwacyjnej W branży deweloperskiej często można spotkać się z rozwiązaniem polegającym na zawarciu z przyszłym nabywcą lokalu tzw. umowy rezerwacyjnej mającej zabezpieczyć transakcję sprzedaży nieruchomości. Opłata rezerwacyjna w razie braku dojścia umowy do skutku podlega zwrotowi i umożliwia potrącenie ewentualnych kar umownych lub zostaje zaliczona na poczet ceny nabywanej nieruchomości. Wątpliwości budzi natomiast…

Newsletter KRS – odpowiedź ministerstwa na kradzieże spółek

Założenia newslettera KRS Już w czerwcu tego roku Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało na stronie rządu o uruchomieniu Newslettera Krajowego Rejestru Sądowego (newslettera KRS). Rozwiązanie zostało wprowadzone w ramach przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Celem przepisów ma być zwiększenie bezpieczeństwa obrotu prawno-gospodarczego. W szczególności autorom nowelizacji zależało na przeciwdziałaniu przestępstwom kradzieży spółek.…

ATL Law Kancelaria Radcy prawnego Warszawa

Czy koszt garnituru lub marynarki może być kosztem uzyskania przychodu?

Czy to w trakcie spotkania z klientem, prezentacji biznesowej czy szkolenia – przedsiębiorca powinien zadbać o swoją prezencję. Schludny, profesjonalny ubiór świadczy nie tylko o osobie, ale i firmie którą reprezentuje. Nic więc dziwnego, że podatnicy od wielu lat zwracają się do fiskusa z wnioskami o indywidualne interpretacje w zakresie możliwości zaliczenia wydatków na garnitur,…

Nowe stawki diet z tytułu podróży służbowej – delegacja w 2022 r.

Nowe stawki diet już obowiązują. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej weszło w życie 28 lipca b.r.. Zwiększa ono dotychczasowe stawki diety w ramach krajowych podróży służbowych. Tuż za rogiem czekają już kolejne zmiany dotyczące także…

AML – warto zadbać o compliance

Czym jest AML? AML to skrót od frazy anti-money laundering, która dotyczy wszystkich działań, które muszą podejmować zobowiązane do tego podmioty, żeby ograniczyć ryzyko prania pieniędzy w swojej firmie. Przepisy dotyczące AML reguluje na gruncie polskiego prawa ustawa o przeciwdziałaniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, będąca implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/843, zwanej dyrektywą…