Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych 2022/2023 – planowane zmiany w przepisach

19 września 2022 r. wpłynął do sejmu Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych. Nowelizacja ma służyć doprecyzowaniu przepisów i uproszczeniu tzw. obowiązku sprawozdawczego, a także zwiększeniu efektywności w prowadzonych przez Prezesa UOKiK postępowaniach w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.  …

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca 2022/2023

29 lipca weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2022 r, poz. 1558), uchylające poprzednie rozporządzenie regulujące tę materię. Zmianie uległa zarówno procedura jak i obowiązki dokumentacyjne. Część przepisów doprecyzowano. Chodzi tu m.in. o kontrowersyjną praktykę załączania tej…

Tarcza antyinflacyjna obowiązuje do końca roku

Rząd podjął 23 sierpnia br. decyzję o przedłużeniu obowiązywania tarczy antyinflacyjnej do końca 2022 r. Przedłużone zostaną m.in.: obniżka akcyzy na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG, obniżka akcyzy do poziomu minimum unijnego na lekki olej opałowy, zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla…

Odpowiedzialność członka zarządu, a wniosek o upadłość – Wyrok NSA

Zgodnie z art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej (O.p) za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu m.in. w sytuacji, gdy nie wykażą, że doszło do zgłoszenia wniosku o upadłość. W omawianej sprawie prezes zarządu…

Czy i kiedy opłata rezerwacyjna jest opodatkowana?

Charakter opłaty rezerwacyjnej W branży deweloperskiej często można spotkać się z rozwiązaniem polegającym na zawarciu z przyszłym nabywcą lokalu tzw. umowy rezerwacyjnej mającej zabezpieczyć transakcję sprzedaży nieruchomości. Opłata rezerwacyjna w razie braku dojścia umowy do skutku podlega zwrotowi i umożliwia potrącenie ewentualnych kar umownych lub zostaje zaliczona na poczet ceny nabywanej nieruchomości. Wątpliwości budzi natomiast…

Newsletter KRS – odpowiedź ministerstwa na kradzieże spółek

Założenia newslettera KRS Już w czerwcu tego roku Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało na stronie rządu o uruchomieniu Newslettera Krajowego Rejestru Sądowego (newslettera KRS). Rozwiązanie zostało wprowadzone w ramach przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Celem przepisów ma być zwiększenie bezpieczeństwa obrotu prawno-gospodarczego. W szczególności autorom nowelizacji zależało na przeciwdziałaniu przestępstwom kradzieży spółek.…

ATL Law Kancelaria Radcy prawnego Warszawa

Czy koszt garnituru lub marynarki może być kosztem uzyskania przychodu?

Czy to w trakcie spotkania z klientem, prezentacji biznesowej czy szkolenia – przedsiębiorca powinien zadbać o swoją prezencję. Schludny, profesjonalny ubiór świadczy nie tylko o osobie, ale i firmie którą reprezentuje. Nic więc dziwnego, że podatnicy od wielu lat zwracają się do fiskusa z wnioskami o indywidualne interpretacje w zakresie możliwości zaliczenia wydatków na garnitur,…

Nowe stawki diet z tytułu podróży służbowej – delegacja w 2022 r.

Nowe stawki diet już obowiązują. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej weszło w życie 28 lipca b.r.. Zwiększa ono dotychczasowe stawki diety w ramach krajowych podróży służbowych. Tuż za rogiem czekają już kolejne zmiany dotyczące także…

AML – warto zadbać o compliance

Czym jest AML? AML to skrót od frazy anti-money laundering, która dotyczy wszystkich działań, które muszą podejmować zobowiązane do tego podmioty, żeby ograniczyć ryzyko prania pieniędzy w swojej firmie. Przepisy dotyczące AML reguluje na gruncie polskiego prawa ustawa o przeciwdziałaniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, będąca implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/843, zwanej dyrektywą…

Wydatki na samochód służbowy pracownika ukrytym zyskiem spółki? Pułapka w estońskim CIT

Spółki, które zdecydowały się na opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek, czyli według tzw. estońskiego CIT-u są zobowiązane odprowadzić podatek dopiero w momencie wypłaty zysku na poczet dywidendy. Artykuł 28m ustawy o CIT wskazuje, że opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek podlega dochód odpowiadający: 1) wysokości zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej…